top of page

Algemene verhuur voorwaarden

Algemene verhuur voorwaarden Happy Days

Gevestigd aan de Weideweg 6, 6603 KC Wijchen

 

Artikel 1

De huurder gaat akkoord met de overeengekomen prijs en de waarborgsom. Bij vertrek en retour wordt gezamenlijk met de huurder en verhuurder een overdracht gedaan van het voertuig.  In de overdracht wordt het voertuig omschreven en uitgelegd. Maak gerust foto’s voor vertrek van defecten (krassen en deuken). Door middel van foto’s zijn de schades duidelijk aantoonbaar en is er geen discussie achteraf.

 

Algemene verhuur voorwaarden

 

 1. Door het (aan)betalen van de boeking, verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene verhuur voorwaarden

 2. De verhuur voorwaarden worden door de huurder gelezen en bevestigd bij de reservering.

 3. De verhuur voorwaarden worden ter beschikking gesteld bij vertrek en de huurder ondertekend met de verhuur voorwaarden akkoord te gaan bij vertrek 

 

Waarborgsom

1.De waarborgsom bedraagt € 250,- ongeacht de hoogte van het eigen risico. Deze waarborgsom wordt na het beëindigen van de huurovereenkomst, na inspectie van het voertuig, teruggestort op de rekening van de huurder.

 

Eigen risico

1. Als huurder gaat u akkoord met het geldende eigen risico van € 1000,- per schadegeval. Het   eigen risico kan door de huurder op verzoek worden verlaagd naar € 500,- tegen betaling van 10% van de huurprijs of naar € 250,- tegen betaling van 15% van de huurprijs.

2. In geval van schade welke de waarborgsom overschrijdt, na overlegging van de eindafrekening, dient per direct het overschreden bedrag betaald te worden.

3. De verhuurder heeft het recht om onvoorziene kosten, die zijn veroorzaakt door de huurder, bijvoorbeeld verkeersboetes, aan de huurder in rekening te brengen.

 

In geval van schade

1. De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor schade aan het voertuig ontstaan vanaf aanvang van de huurperiode tot het moment dat de verhuurder het voertuig in ontvangst is genomen. Dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd.

2. Indien een door de verhuurder afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van wettelijk aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan de verhuurder, laat dat de aansprakelijkheid  van de huurder onverlet.

3. De verhuurder heeft een inzittende verzekering.

4. Het is niet toegestaan het voertuig te gebruiken in geval van schade of in gebrek aan het voertuig als dit kan leiden tot verergering hiervan of tot gevaarlijke situaties op de weg.

5. In geval van schade dient u dit per direct te vermelden bij de verhuurder en de instructies van de verhuurder op te volgen.

6. De huurder verleend medewerking ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraak van derden.

 

Kosten van reparatie en schade

 

 1. In geval van defect of vermoeden hiervan aan het voertuig neemt de huurder telefonisch contact op met de verhuurder.

 2. Defecten aan het voertuig ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het voertuig worden door de verhuurder als schade aan de huurder in rekening gebracht.

 

In geval van pech onderweg

 

 1. In geval van pech onderweg tijdens een meerdaagse huurperiode zal de verhuurder samen met de huurder op zoek gaan naar een passende oplossing.

 2. In geval van een huurperiode van een enkele dag ontvangt de huurder een tegoedbon ter waarde van de huurprijs.

 

 

Annulering

 

 1. Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode.

 2. Bij annulering na verstrijken van deze periode wordt 25% van de huursom in rekening gebracht voor de door de verhuurder gemaakte onkosten.

 3. In geval van annulering door de verhuurder zal ten aller tijden de huursom terug geboekt worden op de rekening van de huurder.

 4. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te annuleren of te ontbinden indien er sprake is van dermate slechte weersomstandigheden, dat de verhuurder het niet veilig acht om de huurder met het voertuig de weg op te laten gaan.

 

Gebruik en onderhoud

 

 1. Het voertuig mag slechts bestuurd worden door bestuurders van minimaal 24 jaar en minimaal 2 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs. Het rijbewijs moet gedurende de gehele periode geldig zijn.

 2. Het is verboden het voertuig te gebruiken voor andere doeleinden dan recreatie.

 3. De huurder gaat akkoord met de voorwaarde dat het voertuig niet over de grens gaat, het is dus niet toegestaan om met het voertuig in een ander land te rijden dan in Nederland.

 4. Huisdieren zijn verboden in het voertuig.

 5. Roken is verboden in het voertuig.

 6. De huurder verbindt zich het voertuig niet te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, uit te lenen of op enigerlei wijze over het voertuig te beschikken in strijd met de belangen van de eigenaar.

 7. Het voertuig is bestemd voor 2 personen.

 

 

Verzekering

 

 1. Het voertuig is WA verzekerd inclusief schadeverzekering voor inzittenden.

 2. Eigendommen welke niet van de verhuurder zijn dient de huurder zelf te verzekeren.

 

 

Overschrijden van de afgesproken termijn

 

Indien het voertuig niet binnen de afgesproken huurperiode is ingeleverd waarbij er kosten worden gemaakt door de verhuurder, worden deze verrekend met de waarborgsom.

 

 

Aansprakelijkheid verhuurder

 

 1. De verhuurder kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de huurovereenkomst.De aansprakelijkheid van de verhuurder is alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekering van de verhuurder in het desbetreffende geval dekking biedt.  

       

2.  Er is sprake van een toerekenbare tekortkoming van de verhuurder indien er bij de uitvoering van de overeenkomst geen sprake van de voorzieningen welke van het verhuurde voertuig mag worden verwacht en daarbij geen sprake is van overmacht aan de zijde van de verhuurder.

 

Schoonmaken

 

Het voertuig wordt als volgt terug ingeleverd:

 • een volle brandstoftank let op Diesel

 • lege vuil en schoon water tank

 • schoon en leeg chemisch toilet

Bij ernstige vervuiling zal de verhuurder de schoonmaakkosten inhouden op de waarborgsom.

 

Stalling

 

Het stallen van het voertuig van de huurder is tijdens de huurperiode toegestaan op het terrein van de verhuurder op eigen risico. Het betreft een afgesloten terrein.

 

Toepasselijk recht

 

Nederlands Recht is van toepassing

 

Aan deze voorwaarden wordt door beide partijen voldaan en deze zullen strikt worden nageleefd.

bottom of page